Algemene voorwaarden Gwoon handig

Algemene voorwaarden adverteren op Gwoon handig
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jouw webshop/winkel/stichting/vereniging/dienst en Gwoon handig.

Vermelding
Indien je met je webshop bij Gwoon handig vermeld wil staan, dien je je via info@Gwoonhandig.com bij Gwoon handig aan te melden. Gwoon handig bepaalt of jouw webshop in aanmerking komt voor een vermelding in haar overzicht. Zodra jouw shop online wordt gezet, kun je deze terug vinden onder de passende categorie(ën). Vanaf dat moment wordt voor een halfjaar vooruit gefactureerd. Met betaling van de factuur heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden, die worden ook steeds met de factuur meegestuurd. Als nieuw aangemelde webshop krijg je van Gwoon handig een bericht als je online bent gezet. Bij onjuistheden in de vermelding kun je met Gwoon handig contact opnemen via info@gwoonhandig.com, waarna Gwoon handig de vermelding zal aanpassen. Gwoon handig behoudt zich het recht voor jouw webshop in te delen in de hoofdrubriek en aansluitende subrubrieken waarvan Gwoon handig vindt dat jouw webshop thuis hoort. Ben je het niet eens met deze keuze, dan mag je hiervoor suggesties doen.

Vrijwaring

Je verklaart hierbij dat je gerechtigd bent om de overeenkomst en alle verbintenissen die daarmee samenhangen met Gwoon handig aan te gaan en je vrijwaart Gwoon handig voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de jou verstrekte gegevens.

Aansprakelijkheid

Gwoon handig is niet aansprakelijk voor:
1. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door jou verstrekt is.
2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
3. Fouten of tekortkomingen van door of namens Gwoon handig ingeschakelde derden.
4. Gegevens vermeld op jouw site

Gwoon handig is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
2. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Gwoon handig aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Gwoon handig voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Opschorting en ontbinding
Gwoon handig is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gwoon handig kan worden gevergd. Indien Gwoon handig de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Gwoon handig tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Gwoon handig gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Indien je een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan jou in rekening gebracht worden.

Betaling

Gwoon handig factureert je voor de contributie van het gekozen pakket (Gwoon Klein, Gwoon Middel of Gwoon Groot) een half jaar vooruit zodra je online wordt geplaatst. Het afgenomen pakket van de webshop geldt voor de duur van een half jaar. Er is sprake van stilzwijgende verlenging. Na dit half jaar vraagt Gwoon handig NIET of je wederom een half jaar lid wilt blijven. Voor het verstrijken van dit half jaar, kun je een maand voor het einde aangegeven of je wilt opzeggen. Ook kun je een maand van tevoren aangeven of je weer een half jaar het eerder gekozen pakket óf een ander pakket kiest. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Gwoon handig nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ben je in verzuim en ben je een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Je bent dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Bij uitblijven van tijdige betaling zal Gwoon handig de basisvermelding, gelinkt aan jouw webshop, verwijderen. Je bent niet gerechtigd betaling van facturen van reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. Indien je ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat, wordt je bedrijvenpagina offline geplaatst en draagt Gwoon handig de zaak over aan haar incasso gemachtigde.
Alle door Gwoon handig gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag. Ben je geen lid meer van Gwoon handig, dan worden jouw gegevens na een jaar automatisch verwijderd.

Overmacht
Gwoon handig is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jou indien Gwoon handig daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gwoon handig geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Gwoon handig niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gwoon handig of van derden daaronder begrepen. Gwoon handig kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Gwoon handig en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Gwoon handig ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gwoon handig gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Overige bepalingen

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Op de overeenkomst tussen jou en Gwoon handig is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Gwoon handig is de rechter in het arrondissement waar Gwoon handig is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Gwoon handig.

© Gwoon handig november 2019 | Kamer van Koophandel te Breda 172 407 68