Algemene voorwaarden adverteren bij Gwoon Handig

Algemene voorwaarden adverteren op Gwoonhandig.com
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jouw webshop/winkel/stichting/vereniging/dienst en Stichting Gwoon handig

Vermelding
Wil je een eenvoudige of uitgebreide bedrijfspagina op Gwoonhandig.com, meld je dan aan via info@Gwoonhandig.com. Stichting Gwoon handig bepaalt of jouw zorgonderneming in aanmerking komt voor een vermelding in haar overzicht. De belangrijkste voorwaarde is dat je onderneming producten of diensten levert voor onze doelgroep. Zodra jouw onderneming online wordt gezet, kun je deze terug vinden onder de passende categorie(ën). Vanaf dat moment wordt volgens de afgesproken termijn gefactureerd, de eenvoudige bedrijfspagina is gratis. Met betaling van de factuur heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden, deze worden ook steeds met de factuur meegestuurd. Als nieuw aangemelde zorgondernemer krijg je van Stichting Gwoon handig een bericht als je online bent gezet. Bij onjuistheden in de vermelding kun je met Stichting Gwoon handig contact opnemen via info@gwoonhandig.com, waarna de vermelding zal worden aangepast. Stichting Gwoon handig behoudt zich het recht voor jouw webshop in te delen in de hoofdrubriek waarvan zij vinden dat jouw zorgonderneming thuis hoort. Ben je het niet eens met deze keuze, dan mag je hiervoor suggesties doen.

Vrijwaring
Je verklaart hierbij dat je gerechtigd bent om de overeenkomst en alle verbintenissen die daarmee samenhangen met Stichting Gwoon handig aan te gaan en je vrijwaart Stichting Gwoon handig voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de jou verstrekte gegevens.

Aansprakelijkheid
Stichting Gwoon handig is niet aansprakelijk voor:
1. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door jou verstrekt is.
2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
3. Fouten of tekortkomingen van door of namens Stichting Gwoon handig ingeschakelde derden.
4. Gegevens vermeld op jouw site.

Stichting Gwoon handig is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
1. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
2. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Stichting Gwoon handig aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Stichting Gwoon handig voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Opschorting en ontbinding
Stichting Gwoon handig is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting Gwoon handig kan worden gevergd. Indien Stichting Gwoon handig de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Stichting Gwoon handig tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan. Indien je je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Stichting Gwoon handig gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan uit hoofde van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Indien je een geplaatste melding geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan jou in rekening gebracht worden.

Betaling
Stichting Gwoon handig factureert je voor de sponsoring vooruit zodra je online wordt geplaatst. Het afgenomen pakket van de webshop geldt voor de duur van een kalenderjaar. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Na dit jaar vraagt Stichting Gwoon handig je of je wederom een kalenderjaar wilt sponsoren. Voor het verstrijken van dit kalenderjaar, kun je tot een maand voor het einde aangeven of je wilt opzeggen. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Stichting Gwoon handig nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ben je in verzuim en ben je een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Je bent dan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Bij uitblijven van tijdige betaling zal Stichting Gwoon handig de bedrijfspagina, gelinkt aan jouw webshop, offline plaatsen. Je bent niet gerechtigd betaling van facturen van reeds geplaatste vermeldingen op te schorten. Indien je ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat, wordt je bedrijfspagina verwijderd en draagt Stichting Gwoon handig de zaak over aan haar incasso gemachtigde. Alle door Stichting Gwoon handig gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag. Ben je geen lid meer van Stichting Gwoon handig, dan worden jouw gegevens na een jaar automatisch verwijderd.

Overmacht
Stichting Gwoon handig is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jou indien Stichting Gwoon handig daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Gwoon handig geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Stichting Gwoon handig niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stichting Gwoon handig of van derden daaronder begrepen. Stichting Gwoon handig kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Stichting Gwoon handig en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Stichting Gwoon handig ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting Gwoon handig gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Overige bepalingen
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Op de overeenkomst tussen jou en Stichting Gwoon handig is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Stichting Gwoon handig is de rechter in het arrondissement waar Stichting Gwoon handig is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Stichting Gwoon handig.

© Stichting Gwoon handig juni 2020 | Kamer van Koophandel te Breda 783 875 23